ŽIDOVSKÉ PLÁNKY

Translokační plány židovských obydlí v zemích koruny České z let 1727–1728 dochované v Národním archivu, Moravském zemském archivu v Brně, Zemském archivu v Opavě, Stáním oblastním archivu v Litoměřicích, Státním oblastním archivu v Třeboni, Městském muzeu v Kojetíně a Vlastivědném muzeu v Šumperku představují soubor neobyčejné hodnoty, podávající spolehlivý obraz vnitřního rozvoje sídel a jejich topografii a dokumentující mimo jiné hospodářský a sociální stav židovského obyvatelstva v českých zemích. Na základě komparace s dalšími prameny a především s indikačními skicami Stabilního katastru je možné do jisté míry vysledovat vývoj židovského osídlení v rozmezí více než jednoho století (do poloviny 19. století). Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Vedle přirozeného začlenění do krajiny se mnohdy setkáváme se snahou o projektování velmi propracovaných urbanistických komplexů s přímým i nepřímým napojením na sídlo panství. Tyto snahy jsou patrné na prezentovaných plánech spolu s dalšími stavebními i architektonickými prvky. Plány tak čtenáři přinášejí pohled na podobu české krajiny v období odeznívající renesance a probíhajícího baroka.

K dispozici webová aplikace TRANSLOKAČNÍ PLÁNY ŽIDOVSKÝCH OBYDLÍ  http://www.vugtk.cz/plany/cs/

V rámci spolupráce Národního archivu a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. byla zpracována webová aplikace zpřístupňující výsledky aplikovaného výzkumu plánů židovského osídlení z let 1727–1728, které byly prohlášeny za Archivní kulturní památky, a zároveň probíhá jednání o jejich zápis do registru Paměti světa UNESCO, kde by zastupovaly ojedinělý kartografický soubor.

PUBLIKACE A STUDIE O TRANSLOKAČNÍCH PLÁNECH 

monografie

Paulus, Filip – Steinová, Šárka a kol. Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Translokační plány židovských obydlí v Zemích koruny České v letech 1727–1728. Praha: Národní archiv, 2020, 448 s. ISBN 978-80-7469-088-4.

https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/publikace/detail-publikace/krajina-a-urbanismus-na-rukopisnych-planech-z-18-stoleti

odborné studie

Steinová, Šárka – Drozda, Jiří – Paulus, Filip. Jewish settlement plans in Bohemia from the first half of the 18th century. Adv. Cartogr. GIScience Int. Cartogr. Assoc., 1, 5, 2019 https://doi.org/10.5194/ica-adv-1-5-2019 

Steinová, Šárka – Drozda, Jiří – Paulus, Filip – Böhm, Ondřej. Publication of maps and plans of Jewish settlement from the first half of the 18th century. Proc. Int. Cartogr. Assoc., 2, 120, 2019  https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-120-2019 , 2019 

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Translokační plány židovských obydlí v Karlovarském kraji z roku 1727. In: Sborník muzea Karlovarského kraje, 27/2019, s. 37–56.

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Translokační plány židovského osídlení na Moravě z roku 1727–1728 v zrcadle diplomatických dokumentů. In: Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), red. Ivana Ebelová, 2019, s. 99–116.

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Resettlement maps of Jewish dwellings in the lands of the Bohemian Crown, 1727–1728. In: Judaica Bohemiae, 2019, s. 87–104.  

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Prohlášení separačních plánů z let 1727–1728 za archivní kulturní památku. In: Archivní časopis, 69/2019, s. 66–67. 

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Plány židovského osídlení na panství rodu Wallisů v Čechách z roku 1727, in: Rakovnický historický sborník, XVII, č. 1, 2020, s. 25–60. ISSN 1213-5879

Paulus, Filip – Steinová, Šárka. Translokační plán města Hořic z roku 1728, s. 279-288. in: Z archivu ke studentům a zase zpět, Národní archiv, ISBN 978-80-7469-107-2, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ISBN 978-80-7671-003-0, Nakladatelství Lidové noviny ISBN 978-80-7422- 789-9, 2021, s. 501.